Gorgeous Tornado near Eads, Colorado

Gorgeous Tornado near Eads, Colorado on May 9, 2015 with clear RFD slot

About the author